Czy Twoja firma zajmuje się zawodowym przewozem ładunków w ruchu międzynarodowym lub krajowym? Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru. Dlatego warto mieć ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym lub krajowym.
Dzięki niemu zabezpieczysz się przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że w nieprzewidzianych wypadkach zadziała Twoja polisa.


Twoja firma będzie zabezpieczona przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia ładunku, który przewozisz – od przyjęcia do wydania go odbiorcy. 

Ubezpieczenie dedykowane jest dla:

2 osób prawnych,

3 osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,

6 jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą, które zawodowo przewożą ładunki na terenie Europy (poza: Rosją, Kazachstanem, Mołdawią, Ukrainą i Białorusią).

 

Od czego jesteś chroniony?

Jeśli wykupisz ubezpieczenie w wariancie podstawowym:

11 wypłacone zostanie właścicielowi towaru odszkodowanie, jeśli np. z powodu złych warunków na drodze lub wypadku nie dostarczysz go na czas,

5 pokryte będą koszty przechowania ładunku – np. na czas naprawy uszkodzonych pojazdów,

4 zwrócone zostaną niezbędne koszty, które poniesie Twoja firma, aby zapobiec szkodzie lub zmniejszyć jej rozmiary (nawet jeśli się to nie uda) – np. przeładunku, podstawienia dodatkowego pojazdu do dalszego transportu,

2 pokryte będą koszty pracy ekspertów, którzy ustalą okoliczności, przyczyny i rozmiary szkody,

3 zrefundowane zostaną koszty sądowej obrony i koszty postępowań sądowych – w tym mediacji i postępowań pojednawczych

 

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o:

6 przewóz niebezpiecznych towarów (ADR),

11 przewóz żywych zwierząt,

5 przewóz leków,

4 skutki rozboju,

2 uszkodzenie palet i kontenerów, które są opakowaniem lub zabezpieczeniem towaru,

3 usunięcie pozostałości po szkodzie, w tym utylizację uszkodzonego towaru,

6 skutki szkód, które powstały w czasie postoju poza strzeżonym parkingiem. (Za skutki niektórych szkód podczas postoju wypłacone zostanie odszkodowanie z podstawowego OC. Podstawowe OC działa, jeśli szkoda wydarzyła się w czasie postoju, który był spowodowany np.:

* wypadkiem lub awarią pojazdu,

* koniecznością udzielenia ofiarom wypadku pierwszej pomocy,

* załatwianiem formalności celnych,

* nagłą chorobą kierowcy, która uniemożliwia mu dalszą jazdę,

* kontrolą drogową.,)

11 podniesienie lub wyciągnięcie pojazdu, który miał wypadek,

5 skutki szkód, które powstały w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, na Białorusi, Ukrainie lub poza Europą.

 

znak-ergo-rgb-m-1600px

generaligrouppzu_logo_rgb

Uniqa_Logo

 

 

 

Odpowiedzialność cywilna (zawodowa) przewoźnika drogowego

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE, zmieniły się dość radykalnie zasady wydawania licencji na drogowy przewóz towarów oraz wypisów z posiadanych licencji.

Zgodnie z art. 7 ust.1 tego rozporządzenia, podmioty ubiegające się o licencję lub wypisy z licencji, od 1 stycznia 2012r. muszą posiadać odpowiednią zdolność finansową aby „być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe”. Art. 7 ust. 1 nakłada na przewoźników obowiązek wykazania takiej zdolności finansowej rocznymi sprawozdaniami finansowymi, poświadczonymi przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę.

Na drodze odstępstwa od tego rozporządzenia dana została możliwość wykazania swojej zdolności finansowej za pomocą „ zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej”

Choć taka polisa jest dla przewoźników dodatkowym kosztem jest sporym ułatwieniem przy uzyskiwaniu licencji lub wypisów.

generaligroup pic_Gothear_594903_large